Nasze Lisbon Story…

Realizacja projektu:

„Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii”

w Programie POWER

 

Najnowsze wydarzenia można śledzić na fanpag’ue projektu: Nasze Lisbon Story >>

 


Efekty naszych działań:

nauczyciele:

scenariusze lekcji:

uczniowie:

 


Informacje dla grupy 2:

Informacje dla grupy 1:

Program dla uczestników:

Sprawdź regulamin uczestnictwa >>

Formularze rekrutacyjne:

Sprawdź regulamin rekrutacji >>

Harmonogram zajęć na kursach językowych i przygotowaniu kulturowym – sprawdź >>

 

Szczegóły projektu:

 

Projekt Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii jest ściśle powiązany z Programem Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnikami projektu będzie młodzież kształcąca się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczyciele przedmiotów  zawodowych, języków obcych zawodowych oraz  informatyki zawodowej.

Projekt nastawiony jest na zdobycie wiedzy i  umiejętności praktycznych u wszystkich uczestników a także doskonalenie języka angielskiego oraz podstawowego słownictwa języka portugalskiego.

Przewidujemy wysłanie do Lizbony w Portugalii 2 grup po 20 uczniów na praktyki zawodowe na 26 dni pobytu. Każda grupa młodzieży będzie wyjeżdżała z 2 opiekunami.

Planujemy również wysłać na mobilności 15 nauczycieli kształcenia zawodowego w trzech grupach: na 12 dni pobytu.

Przewidywane terminy wyjazdów:

I  grupa młodzieży – wrzesień/październik  2019 r.

II grupa młodzieży – październik/listopad 2019 r.

I  grupa nauczycieli – maj 2019 r.

II  grupa nauczycieli – maj/czerwiec 2019 r.

III grupa nauczycieli – lipiec 2019 r.

Cele projektu, jakie chcemy zrealizować, to przede wszystkim:

  • wzrost kompetencji językowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych  w  zakresie języka angielskiego,
  • wzrost poczucia własnej wartości wśród młodzieży i wiary w możliwość odniesienia sukcesu w życiu zawodowym,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy uczniów dzięki nabyciu europejskiego doświadczenia zawodowego,
  • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, co przełoży się na wzrost poziomu pracy.

Oczekiwanymi rezultatami projektu będzie:

  • wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym przez uczniów i nauczycieli,
  • większa szansa na zdobycie pracy po ukończeniu szkoły,
  • poprawa zdawalności egzaminów zawodowych,
  • wzrost prestiżu szkoły w otoczeniu.

Projekt w istotny sposób wpłynie na dalszą karierę zawodową wszystkich jego uczestników. Uczniowie zdobędą nowe kompetencje zawodowe i językowe. Dzięki pracy w warunkach rzeczywistych zdobędą doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych pozwoli to lepiej zdać etap praktyczny egzaminu zawodowego. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali  nabiorą pewności siebie i umiejętności obsługi klienta w języku angielskim. W czasie praktyk wszyscy uczniowie będą stosować technologię informacyjną, obsługiwać programy specjalistyczne w obcych językach, sporządzać wykazy i zestawienia dotyczące wykonywania swoich zadań zawodowych oraz komunikować się ze szkołą i bliskimi. Będą również wykonywali wyliczenia i analizy dotyczące planowania i organizowania produkcji w swoich zakładach praktyk, co zwiększy ich umiejętności wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Wszyscy uczniowie staną się bardziej otwarci i mobilni, co pozwoli im znaleźć atrakcyjną pracę. Uczniowie i nauczyciele będą pracowali w 1-2 osobowych grupach w otoczeniu obcojęzycznych pracowników, co zmusi ich do samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele uzyskają motywację do dalszej pracy oraz zwalczą syndrom wypalenia zawodowego i poprawią wzajemną współpracę. Nabyte umiejętności praktyczne wykorzystają w czasie prowadzenia lekcji. Na podstawie zdobytych doświadczeń wykonają pomoce naukowe w formie prezentacji multimedialnych i scenariuszy lekcji.  Po powrocie będą się dzielić wiedzą i doświadczeniami z innymi pracownikami szkoły. Wyjazd znacznie podniesie ich samoocenę i zachęci do ciągłego doskonalenia oraz zwiększy ich odporność na stres i akceptację ciągłych zmian, jakie zachodzą w pracy szkoły

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie poprzez dodatkowe przygotowanie z języka angielskiego i portugalskiego. Młodzież będzie uczestniczyć w spotkaniach z pedagogiem szkolnym, celem przygotowania się pod kątem odnalezienia się w nowych warunkach i pracy pod presją czasu. Z organizacjami przyjmującymi zostaną podpisane porozumienia o partnerstwie z załączonym programem zajęć (dla uczniów) i programem stażu (dla nauczycieli). Zostaną zakupione bilety oraz transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania. Cały projekt będzie objęty monitorowaniem ze strony organizacji wysyłającej, pośredniczącej oraz organizacji przyjmujących.

Po zakończeniu projektu dokonana będzie jego ewaluacja, która dostarczy informacji na temat realizacji celów projektu i wskazówek do dalszej pracy.

Wszystkie koszty poniesione w projekcie pokryte będą z dofinansowania otrzymanego z Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.