projekty unijne

Aktualne:

 

Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość” w realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3: Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + skierowany jest do dwóch grup uczestników wywodzących się z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Z jednej strony są to uczniowie, którzy w ramach mobilności realizować będą praktyki zawodowe w kształconych zawodach.

Dzięki temuprojektowi uczniowie zawodów gastronomicznych będą mogli uczestniczyć w stażach zawodowych i kursach specjalistycznych. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się po zakończeniu I semestru. Weźmiemy pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych i zachowania na zakończenie semestru. Macie jeszcze czas aby nad nimi popracować

Od 1 września 2019 roku realizujemy projekt Erasmus+ „Uczymy się by lepiej uczyć”. projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka obcego. Zdobyte umiejętności nauczyciele wykorzystają poprzez wprowadzanie elementów języka angielskiego na swoich lekcjach.

 


Zakończone:

Praktyki zawodowe dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli organizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ramach projektu „Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii” w Programie POWER.

Praktyki zawodowe dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli organizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ramach projektu „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii”.

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Program współpracy uczniów i nauczycieli w ramach Partnerstwa Strategicznego Szkół Akcja KA 2 Erasmus+.
Okres realizacji projektu: 1.09.2017- 31.08 2019