Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 812 534,10 PLN
a)  środki unijne 690 653,98 PLN
b) krajowe środki publiczne z budżetu państwa 81 253,41 PLN
c) wkład własny z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 40 626,71 PLN

 


 

Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość” w realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3: Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest lepsze przygotowanie zawodowe uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie kompetencji społecznych, ułatwienie poruszania się w przyszłości na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone w programie nauczanie. Pozwoli na odbycie staży w rzeczywistych warunkach pracy, poznanie specjalistów z lokalnego rynku pracy poprzez uczestnictwo w prowadzonych przez nich kursach i warsztatach a także na udział w zajęciach szkolnych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,  prowadzonych przez wyspecjalizowanych i stale podnoszących kwalifikacje  nauczycieli.

Prowadzone dla każdego ucznia doradztwo zawodowe na wstępnym etapie projektu, pozwoli na właściwe ukierunkowanie ścieżki kariery zawodowej i określenie w jakim zakresie uczeń powinien brać udział w projekcie. W podsumowującej fazie projektu przewidziane są spotkania i warsztaty na uczelniach Wyższej Szkole Medycznej na kierunku Dietetyka i Politechnice Śląskiej na kierunku Logistyka prowadzone one będą w ramach współpracy ze środowiskiem akademickim w celu ukierunkowania dalszego etapu kształcenia i kariery zawodowej uczestników projektu.


Dokumenty do pobrania:

Uczniowie:

Nauczyciele:


Śledź nas na Facebooku! >>

 

Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość”  realizowany   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3: Wsparcie szkolnictwa zawodowego