projekty unijne

Przed nami 5 lat nowych przygód i doświadczeń! Mamy akredytację!

 

Aktualne:

Projekt ma na celu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwość ich ukończenia przez uczestników projektu. Polega na organizacji staży uczniowskich w rzeczywistych warunkach w zakładach pracy na lokalnym rynku. Staże realizowane będą w grupach 1-4 osobowych, w wymiarze 150 godzin na osobę, przez okres ok. 3 miesięcy. Będą odbywać się one w trakcie roku szkolnego, co do zasady z pominięciem okresów wakacyjnych, w firmach, które swoją siedzibę mogą mieć poza granicami Katowic, jednak planuje się, że będą one realizowane na obszarze województwa śląskiego.

Projekt, który realizujemy w ramach przyznanej akredytacji. Założenia i cele projektu są ściśle powiązane z Programem Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka  w Katowicach. Wpisują  się także w potrzeby miasta Katowice, które jest prężnie rozwijającym się centrum kultury ze stale zwiększającą się infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną, rosnącą bazą przedsiębiorstw z branży spedycyjno-logistycznej, prężnie rozwijającym się portem lotniczym oraz dużą ilością często podróżujących mieszkańców.

Projekt realizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1, numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000072340.

Dzięki temu projektowi uczniowie zawodów gastronomicznych będą mogli uczestniczyć w stażach zawodowych i kursach specjalistycznych. Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się po zakończeniu I semestru. Weźmiemy pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych i zachowania na zakończenie semestru. Macie jeszcze czas aby nad nimi popracować


Zakończone:

„Na fali Erasmusa – Grecja” to projekt, który realizujemy w ramach przyznanej akredytacji. Założenia i cele projektu są ściśle powiązane z Programem Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Wpisują się także w potrzeby miasta Katowice, które jest prężnie rozwijającym się centrum kultury ze stale zwiększającą się infrastrukturą hotelowo-gastronomiczną, rosnącą bazą przedsiębiorstw z branży spedycyjno-logistycznej, prężnie rozwijającym się portem lotniczym oraz dużą liczbą często podróżujących mieszkańców.

Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość” w realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów Poddziałanie 11.2.3: Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Od 1 września 2019 roku realizujemy projekt Erasmus+ „Uczymy się by lepiej uczyć”. projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka obcego. Zdobyte umiejętności nauczyciele wykorzystają poprzez wprowadzanie elementów języka angielskiego na swoich lekcjach.

Rozpoczynamy realizację programu POWER „Tworzymy szkołę przyszłości”. Projekt skierowany jest do  kadry zarządzającej placówką, doradcy zawodowego oraz osoby przewodniczącego zespołu przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest zmiana oblicza placówki i dostosowanie jej do funkcjonowania w XXI wieku. Chcemy nauczyć się nowoczesnych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz udoskonalić proces kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + skierowany jest do dwóch grup uczestników wywodzących się z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. Z jednej strony są to uczniowie, którzy w ramach mobilności realizować będą praktyki zawodowe w kształconych zawodach.

Praktyki zawodowe dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli organizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ramach projektu „Odkrywamy możliwości zawodowe w Portugalii” w Programie POWER.

Praktyki zawodowe dla uczniów i staże zawodowe dla nauczycieli organizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w ramach projektu „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii”.

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w 25 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic, poprzez realizację do 30 czerwca 2018 r. dziewięciu typów pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poszczególnych placówek.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.

Program współpracy uczniów i nauczycieli w ramach Partnerstwa Strategicznego Szkół Akcja KA 2 Erasmus+.
Okres realizacji projektu: 1.09.2017- 31.08 2019